جهت بروزرسانی آیات خود در لیست زیر، پروفایل خود را تکمیل کرده و دکمه ارسال عملکرد به مربی را کلیک کنید.
ردیف آخرین ارسال نام موبایل تعداد آیات در العادیات میانگین سطح امتیاز العادیات از 50 امتیاز آزمون آنلاین از 25 امتیاز آزمون تلفنی از 25 امتیاز نهایی از 100
1 1399/06/09 آقای برزگری 091*****532 0 آیه 0 0 0 0 0
2 1399/02/15 خانم شباهنگ 099*****385 0 آیه 0 0 0 0 0
3 1399/02/09 آقای انوار 090*****553 0 آیه 0 0 0 0 0
4 1399/02/11 خانم حسینیان 091*****739 0 آیه 0 0 0 0 0
5 1399/02/20 خانم هاشمیان 093*****183 0 آیه 0 0 0 0 0
6 1399/02/16 خانم رحیمی 091*****924 0 آیه 0 0 0 0 0
7 1399/02/12 خانم انگاشته 091*****272 0 آیه 0 0 0 0 0